از بیل گیتس بیاموزید!

از بیل گیتس بیاموزید!

بیوگرافی بیل گیتس

بیل گیتس با نام کامل ویلیام هنری بیل گیتس سوم، از ثروتمندترین افراد دنیا است. با قدرت گرفتن مایکروسافت، بیل گیتس به یکی از مشهورترین افراد دنیا تبدیل شد.

او درباره چگونگی رشد و موفقیت در زندگی‌اش راهکارهای متعددی ارائه کرده است که در این مقاله به برخی از آن‌ها که در کتاب‌های مختلف ازجمله ۹ مرد موفق ۹۰ راز موفقیت بیان‌شده است می‌پردازیم:

۱٫ هدف‌گذاری بلند

در ســال ۱۹۷۵، بیــل گیتــس بــا شـرکت کامپیوتـری MITS تمـاس گرفـت و بـه آن‌ها گفـت کـه یـک مفسـر بیسـیک بـرای ریزکامپیوتـر آن‌ها سـاخته اسـت.
MITS مشـتاق شـد تـا ایـن نرم‌افزار را ببینـد، امـا گیتـس و دوسـت برنامه‌نویسش پــل آلــن هنــوز به‌طور واقعــی ایــن نرم‌افزار را توســعه نــداده بودنــد.
بــه همیــن دلیــل گیتــس و آلــن مجبــور شــدند به‌سرعت ایــن نرم‌افزار را توســعه دهنــد تــا بتواننــد ظــرف چنــد هفتــه آن را بــه شــرکت MITS تحویــل دهنــد و همیــن اولیــن فــروش آن‌ها را رقـم زد.

۲٫ همیشه جلوتر فکر کنید.

بیــل گیتــس همیشــه چشم‌اندازی بــه آینــده داشــت و این‌که چگونــه می‌تواند ایــن چشم‌انداز را بهتــر و بزرگ‌تر کنــد، ایــن ویژگــی در تمــام تلاش‌هایش مشــهود بــود.

مایکروســافت سال‌ها توانســت رقبایــش را از میــدان بــدر کنــد، چــون همیشــه یک‌قدم جلوتـر از آن‌ها و بـه دنبـال چیزهـای بزرگ‌تر بـود.

۳٫ نگذارید موفقیت شمارا اغفال کند.


یکــی از بزرگ‌ترین درس‌هایی کــه مــا می‌توانیم از بیــل گیتــس یــاد بگیریـم، توانایـی او در فرامـوش کـردن و پشـت سـر گذاشـتن موفقیـت اسـت.

وی می‌گوید: «موفقیـت یـک معلـم پسـت و بدجنـس اسـت کـه ایـن ذهنیـت را در افـراد باهـوش ایجـاد می‌کند کـه آن‌ها شکست‌ناپذیر هسـتند»

ضمـن این‌که بایـد موفقیت‌های خـود را بـه خاطر بسـپارید، امـا بایـد مطمئـن شـوید کـه ایـن موفقیت‌ها روی قضـاوت شـما سـایه نمی‌اندازند و اعتمادبه‌نفس کاذب در شـما ایجـاد نمی‌کننـد.

۴٫ قدر زمان را بدانید.

گیتـس می‌گویـد «مهـم نیسـت کـه چقـدر پول‌دارید، نمی‌توانیـد بـا پولتـان زمـان بخریـد.» بیـل گیتـس اهمیـت اسـتفاده عاقلانـه از زمـان را می‌دانــد و کارها را بر اساس اهمیــت آن‌ها اولویت‌بندی می‌کنــد.

۵٫ کنترل کیفیت از واجبات است.

بــا رشــد شــرکت مایکروســافت، تعــداد برنامه‌نویســان اســتخدامی بیشــتر و بیشــتر شــد. گیتــس ســمت مدیرعامــل ایــن شــرکت را داشــت و شــغل او ایجــاب نمی‌کــرد کــه برنامه‌نویســی کنــد.

امــا ایـن کار مانـع بازبینـی و اغلـب بازنویسـی تک‌تک کدهایـی کـه ایـن شـرکت منتشـر کـرده بـود، نمی‌شد.
چشـمان بـاز بیـل گیتـس بـرای دیـدن جزییـات، کیفیـت نرم‌افـزار عرضه‌شده توسـط مایکروسـافت را تضمیـن می‌کـرد و نشـان مـی‌داد کـه او پیگیـر کارهـای تیـم خـود اسـت.

۶٫ ایده‌های تحول‌آفرین باید نشان داده شوند، نه گفته شوند.

در اوایـل دهـه ۸۰، بیـل گیتـس و اسـتیو بالمـر بـه دور و اطـراف سـفر می‌کردند تــا سمینارهایی را در مــورد این‌که چگونــه رابط‌های گرافیکــی سیســتم عامل‌های آینــده خواهنــد بــود، برگــزار کننــد، امــا هیچ‌کس آن‌ها را بــاور نمی‌کــرد.
زمانــی کــه اپــل در ســال ۱۹۸۴ مکینتــاش را راه‌انــدازی کــرد، دیدگاه‌هــا به‌سرعت تغییــر کردنــد.

۷٫ از مشتریان ناراضی درس بگیرید.

باگذشت سـال‌ها، بیـل گیـس آدم‌هـای زیـادی را از خـود ناراضـی کــرده اســت. هــر کــس کــه نگاهش بــه «صفحــه آبــی مــرگ» می‌افتد می‌فهمد چــرا.
امــا بــه همــان انــدازه کــه مــردم علاقــه دارنــد از وینــدوز انتقــاد کننــد، همچنــان از آن اســتفاده می‌کننــد. از سـال ۱۹۹۰، وینـدوز سیستم‌عامل اصلـی جهـان اسـت.

دلیلش ســاده اسـت: «مایکروسـافت همچنـان بـه بازخـورد مشـتریان پاسـخ می‌دهد و محصولاتــش را ارتقــاء می‌بخشد.
ایــن دیــدگاه بــا بیــل گیتــس آغـاز شـد: «مشـتریان ناراضـی شـما، بزرگ‌ترین منبـع یادگیـری شـما هســتند.»

۸٫ زیاد مطالعه کنید.

این‌که بیـل گیتـس را کـرم کتـاب می‌خوانند، ممکـن اسـت چنـدان جـدی گرفتـه نشـود.
گیتـس در وبـلاگ خـود بخشـی دارد کـه آن را بــه کتاب‌هایــی کــه می‌خواند اختصــاص داده اســت و ســال گذشــته کتاب‌هایــی را بــرای مطالعــه در تابســتان و تــا آخــر ســال پیشــنهاد کــرد.

4.9/5 - (12 امتیاز)
این نوشته در علمی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

0 دیدگاه برای “از بیل گیتس بیاموزید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *